onsdag 22 februari 2012

Vikten av svensk export

Sveriges export av vapenmateriel är ett hett debatterat ämne och synpunkterna på företeelsen är många och varierande. Det som oftast hörs är emellertid kritik och inte sällan krav på att Sverige helt och hållet ska sluta sälja vapen och kringutrustning till andra.

De röster som ser ett behov av exporten, samt förstår vikten av den, hörs inte lika ofta, därför är dagens DN-debattartikel från Andreas Ekman Duse en välkommen röst i debatten.

Som generaldirektör för Inspektionen för strategiska produkter (ISP) torde Ekman Duse vara en av dem i landet med störst insikt i, och kunskap om, svensk vapenmaterielexport. Att i hans roll, på ett pedagogiskt sätt, förklara varför Sverige behöver en försvarsindustri tror jag är viktigt. Särskilt som den rösten inte hörs särskilt ofta.

Hur många tänker till exempel på nedanstående när man pratar om svensk vapenexport?

Vid en diskussion av den svenska exporten är det angeläget att ta som utgångspunkt de av riksdagen fastlagda riktlinjerna. Export kan således beviljas om det finns försvars- eller säkerhetspolitiska skäl som talar för och den inte strider mot svensk utrikespolitik. Många gånger kan det finnas skäl både för och emot en viss export. ISP:s uppgift är då att göra en totalbedömning av ärendet. I fall där systemet har stor betydelse för det svenska försvaret såsom Jas 39 Gripen och Erieye väger de försvarspolitiska skälen särskilt tunga. Även om den svenska försvarsmaktens beställningar minskat så finns ett uttalat intresse från regeringen att bevara kompetensen på vissa nyckelområden.

Att för Sveriges del sälja sin kunskap till andra länder handlar således i stor utsträckning om att bevara kompetens och kunskap för egen del. Om något skulle hända och Sverige dras in i krig så behöver vi inhemsk kompetens på området. Det låter kanske självklart när man tänker på det men i den allmänna debatten är det långt från självklart. Och pratar man med Svenska Freds så är det definitivt inte det.

Utöver kunskapsbevarandet så finns det så klart även en ekonomisk aspekt av exporten. Sverige tjänar pengar på den och som exportberoende nation behöver vi alla exportprodukter vi kan få fram.

Pengar får dock inte vara överordnat och det är därför vi har det regelverk vi har. ISP kontrollerar därtill att exporten följer det av riksdagen uppsatta regelverket, för att tillse att vapen eller övrigt materiel inte säljs till otillbörliga länder. Och så ska det så klart vara.

Svensk export är viktig för Sverige och där spelar försvarsindustrin en viktig roll. Inte primärt för att tjäna pengar på att sälja till andra utan för att se till att Sverige har det materiel vi själva behöver den dagen fienden står vid gränsen. Det kan vara värt att tänka på nästa gång någon säger att vi borde sluta exportera vapenmateriel.

Nyheter: DN, DN, DN, DN, GP, D.

Bloggar: Riedl, AB.

2 kommentarer:

Victor Rangner sa...

En vapenexport och en vapenindustri styrs av åsikter om att "fienden" finns utanför det egna landets gränser. Ändå är det ingenting som tyder på att något grannland idag rustar upp för att anfalla något annat land innanför Europas gränser.
Tvärtom är det många som känner sig hotade av andra grupper inom det egna landets gränser. Så när ska Polisens Insatsstyrka få militära befogenheter till att anfalla politiska, religiösa eller andra ideologiska extremistiska grupper? Om den svenska landsbygden fortsätter att avfolkas, ökar då inte risken för att grupper och kollektiv "övertar" sådana områden som idag betraktas som glesbygd eller öde bygd? Och skulle vi ha råd att hålla sådana områden "befolkade", bara för att dessa grupper inte ska komma åt det fysiska utrymmet?

Soldier sa...

Så länge det finns stormakter som säljer vapen är svensk vapenindustri att föredra! Det är till och med viktigt att det finns länder som Sverige som exporterar vapen. Anledningen till detta är att Sverige inte uppviglar till krig för att få sälja mera vapen. Detta gör många stormakter efter att dess vapenindustri lobbat. Om svensk vapenindustri konkurrerar ut stormakternas lite då och då kommer konflikterna i världen att avta eftersom det inte finns något nationellt intresse för att ett lands vapen skall behöva ersättas genom att de befintliga vapnen använts i krig.