fredag 30 december 2011

Utan moral dör människan

"Professorn varnar för våldet" basunerar DN Kultur ut i dag i en artikel om Svante Nordin.

Jag skulle snarare säga att Svante varnar för vad som händer med människan när hon blir rotlös och rådvill.

Hur förklarar man annars citat som "människan [i det tidiga 1900-talets Europa] stod utan hjälp när moderniteten krossade alla gamla hierarkier och trosföreställningar" och "människan kan inte leva utan moral"?

Det är sammanhangen som gör oss till människor, och det är moralen som lär oss hur vi förhåller oss till andra.

Utan sammanhang och moral blir samhället ett "Flugornas herre"-samhälle. När allt blir flytande och relativt är inte längre något viktigt.

Så även om våldet alltid har varit allestädes närvarande genom mänsklighetens historia så är det inte det som professor Nordin varnar för.

Det är det samhälle som lurar bakom relativismens hörn han vill varna oss för.

torsdag 29 december 2011

Politiserade domstolar

När svenskar diskuterar andra länders rättsväsende är graden av politisering ofta ett kärt ämne att klaga på. När det gäller till exempel USA klagar man på politisk utnämning av domare och när det gäller till exempel Etiopien klagar man på den totala sammanblandningen av politik och rättsapparat (exemplen är inte varandras motsvarigheter, jag vet).

När det kommer till vårt eget system, med politisk utnämning av nämndemän, anses dock problemen allt som oftast vara ringa. Systemet framhålls emellanåt till och med som en garant för folklig förankring och som ett hinder mot ett allt för långt gånget tjänstemannavälde.

Men varför skulle politisk utnämnda nämndemän vara ett mindre problem än politiskt utnämnda domare? Varför ska våra politiska partier tillse att våra svenska domstolar har folklig representation?

De har i allt väsentligt förtroende av väljarna, absolut. Men vill man verkligen riskera den typ av politisering av domslut som systemet ändå öppnar upp för? Jag är inte så säker på det. Särskilt som det går emot idén om ett folkligt förankrat nämndemannasystem.

Så vad göra i stället? Som jag ser det finns det två huvudsakliga valmöjligheter. Ett större inslag av opolitiska ämbetsmän, eller ett större inslag av verkligt folklig förankring, förslagsvis genom någon form av jurysystem.

Gemene man har i allmänhet ett stort förtroende för experter, något som skulle kunna tala för ett större inslag av opolitiska ämbetsmän. Jag tror dessutom att den förment folkliga acceptansen för nuvarande system främst bottnar i att tämligen få faktiskt känner till hur nämndemän utses. Visste de det tror jag att de som vill dömas av opolitiska ämbetsmän är fler än de som vill dömas av politiska nämndemän.

Men om vi ponerar att det finns ett egenvärde i en folklig förankring och ett "jury of peers"-tänkande, borde det inte finnas bättre sätt att gå till väga än via våra politiska partier?

Självklart gör det det. I USA kan man helt enkelt bli kallad till jurytjänstgöring. Kanske inte ett optimalt system men det gör i alla fall att den folkliga förankringen är stor (om nu det är ett egenvärde vill säga).

Om man i stället vill kombinera den folkliga förankringen kanske man kan utforma ett system där frivilliga personer åtar sig att återkommande sitta som nämndemän. Fördelen med det är att ett visst mått av juridiskt kunnande då skulle kunna byggas upp. Ansvaret för utbildning samt gallring borde då ligga hos tingsrätterna, och inte hos våra politiska partier.

Vad som kommer att hända återstår dock att se. Justitieministern har skickat ut ett antal frågor till partiorganisationerna och sannolikheten för att de ska vilja göra några omvälvande förändringar torde vara små. Vi kommer nog därför få leva med nuvarande politiserade nämndemannasystem under rätt lång tid framöver.

Nyheter: SVT, SVT, SVT, KK, KKDN, DN, DNAB, SvD, SvD, SvD, SvD, EK, Exp.

Bloggar: Persson, Svensson, Motpol.

tisdag 27 december 2011

En bättre arbetsmarknad

Det är mycket Anders Borg i DN just nu. Senast i dag i en större artikel om de ekonomiska förutsättningarna inför 2012 och vad som kommer vara i fokus rent politiskt.

Kanske kände DN att de behövde väga upp rapporteringen av finansministern efter den massiva kritik de fick efter porträtteringen här om veckan? Dagens artikel handlar i alla fall om politik.

Att även 2012 kommer bli ett skakigt år torde stå klart för de flesta. Finansministerns syn är inte fullt lika dyster som till exempel Konjunkturinstitutets men ändå, ekonomin går inte på högvarv.

Att Borg då betonar vikten av en väl fungerade arbetsmarknad känns därför välkommet. Än mer välkommet är Borgs framhållande av parternas stora ansvar för en sund, stabil men också effektiv arbetsmarknad.

Det finns så klart saker som regeringen kan göra, till exempel ta bort delar av den arbetsmarknadslagstiftning som Socialdemokraterna införde på 70-talet. Men i huvudsak så kan det mesta lösa sig på frivillig väg, bara parterna är överens.

Och det finns ju förebilder att titta på. I Danmark lyckas man kombinera en flexibel omställning med fackens krav på trygghet. Rimligtvis borde det vara möjligt även här.

Och menar man allvar med att göra något åt ungdomsarbetslösheten så finns det metoder i form av lärlingsutbildningar och lägre ingångslöner. Det kräver dock som sagt att parterna är överens.

Kanske kan regeringen fungera som medlare. Kanske kan man locka med förändrar lagstiftning om parterna tar på sig ett större ansvar. Klart är i alla fall att den svenska arbetsmarknaden kan bli bra mycket bättre än vad den är i dag. Något som skulle gagna alla.

(Synd bara att inte finansministern inte ser något utrymme för skattesänkningar.)

lördag 24 december 2011

Julevangeliet

Lukas 2:1-20

Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls, när Kvirinius var landshövding över Syrien.

Då färdades alla var och en till sin stad, för att låta skattskriva sig. Så gjorde ock Josef; och eftersom han var av Davids hus och släkt, for han från staden Nasaret i Galileen upp till Davids stad, som heter Betlehem, i Judeen, för att låta skattskriva sig jämte Maria, sin trolovade, som var havande. Medan de voro där, hände sig att tiden var inne, då hon skulle föda.

Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, ty det fanns icke rum för dem i härbärget.

I samma nejd voro då några herdar ute på marken och höll vakt om natten över sin hjord. Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet kringstrålade dem; och de blevo mycket förskräckta.

Men ängeln sade till dem: »Varen icke förskräckta. Se, jag bådar eder en stor glädje, som skall vederfaras allt folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder i Davids stad, och han är Messias, Herren.

Och detta skall för eder vara tecknet: I skolen finna ett nyfött barn, som ligger lindat i en krubba.» I detsamma sågs där jämte ängeln en stor hop av den himmelska, och de lovade Gud och sade:

»Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, bland människor till vilka han har behag!»

När så änglarna hade farit ifrån herdarna upp i himmelen, sade dessa till varandra: »Låt oss nu gå till Betlehem och se det som där har skett, och som Herren har kungjort för oss.»

Och de skyndade åstad dit och funno Maria och Josef, och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det, omtalade de vad som hade blivit sagt till dem om detta barn. Och alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem.

Men Maria gömde och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt vad de hade fått höra och se, alldeles såsom det blivit dem sagt.

GOD JUL!

fredag 23 december 2011

Dan före dopparedan

Som ni kanske förstår så tar julfirande upp merparten av min tid just nu. Det kommer därför inte bli så mycket skrivet här under några dagar. Jag hoppas att ni kan ha överseende med det.

onsdag 21 december 2011

36 blev 30 blir 20

Jag läser i tidningarna, tyvärr inte med någon större förvåning, att Mattias Flink får sitt fängelsestraff sänkt med sex år.

Och eftersom svensk lagstiftning ser ut som den gör så betyder det att de 30 år som straffet formellt ska bestå av, raskt omvandlas till till 20.

Vilket betyder att Flink, om inget oförutsett händer, blir en fri man år 2014. Mattias Flinks fängelsestraff kommer således bli 20 år för sju mord. Ca tre år per mord.

Att någon kan tycka att det känns rimligt är för mig obegripligt. I mina ögon är det enda rimliga i Flinks fall att låta honom sitta på ett tidsobestämt livstidsstraff.

Svensk lagstiftning borde även ändras så att det straff som döms ut också är det straff som ska avtjänas.

Nyheter: Exp, Exp, Exp, DN, SvD, SR, SR, SR, ABDD.

Bloggar: Mathias Sundin.

tisdag 20 december 2011

Våld är våld

Fredrik Reinfeldt följer en stolt tradition när han utlovar strängare straff för kvinnofridskränkning. Redan Birger Jarl lovade att skydda kvinnor och hem mot främmande män.

Sedan dess har lagarna blivit mer utförliga och heltäckande. Generellt sätt är dock den svenska lagstiftningen kring våldsdåd allt för slapphänt, för all typ av våld mot andra människor.

Det bästa vore således att skärpa straffen för våldsbrott rent allmänt (inte bara för kvinnofridskränkning), samt låta domstolar använda samma straffskala och brottsrubricering för både män och kvinnor.

För rimligtvis så är allt våld mot andra människor lika förkastligt.

Nyheter: SvD, SvD, DN, AB.

Bloggar: Böhlmark, Persson.

måndag 19 december 2011

Greider som biolog

Göran Greider är för rolig. Till att börja med hävdar han att Sverige nu ser slutet på en 30-årig nyliberal era. Det är dock oklart vad det exakt är som är nyliberalt med världens näst högsta skatter, statliga monopol och världens mest omfattande välfärdsstat.

För det andra så kallar han sig själv (och sina gelikar) för "förnyare". Trots att han vill vrida klockan tillbaka till 60-talet (när Domus var Domus får man väl anta).

Roligast är dock hans försök till att akademisera sina ståndpunkter. Han gör det bland annat genom att skriva om Frans de Waals primatforskning och Greider kan näst intill triumferande konstatera att människan som art har överlevt genom att samarbeta.

Han skriver:

Jag ser en del märkliga tecken i tiden. Jag nämnde nyss uttrycket den själviska genen. På senare år har något skett till och med på det området. Man skulle kunna säga att den solidariska genen har siktats inom biologin. Läs Frans de Waals Empatins tidsålder. de Waal är en av världens ledande primatforskare. Han studerar framför allt schimpanser men eftersom de är så lika oss kan han dra slutsatser också om vad människan är för slags varelse.

”Girighet är bra. Girighet är rätt. Girighet fungerar. Girighet fångar själva den evolutionära andan” – så uttryckte sig börsspekulanten Gordon Gekko i filmen Wall Street. I det citatet tar Frans de Waal avstamp och menar att det är en totalt missvisande bild av vad forskningen i dag har att säga om evolutionen och människan.

Han ser i stället människan som en genuint samarbetande och empatisk varelse, det är det som gjort henne framgångsrik i evolutionen. Det utesluter inte att hon också kan vara aggressiv, de Waal är inte naiv och har sett sina schimpanser anfalla varandra. Men hans världsbild får ljusa, optimistiska drag: Människan har överlevt genom att samarbeta!

Och att det är så är så klart självklart. Och jag har aldrig hört någon påstå något annat.

Vad Greider inte verkar tänka på är att den historiskt mest vanliga formen för mänsklig organisering är familjen (och eventuellt en utvidgad variant av densamme (by, församling etc)).

Den välfärdsstat som Greider drömmer om kan knappast ses som en naturligt uppkommen organisering. Det är en politiskt skapad organisering. Framtvingad genom indrivandet av skatter som genom vidare fördelning delats ut inom ett kollektiv som är långt mycket mer omfattande än människans naturliga organisationsform.

Så frågan är vad Greider egentligen vill. Vill han organisera människor i naturliga gemenskaper? Eller drömmer han om ett samhälle där omfördelningen är total?

Jag tror tyvärr att det är det sistnämnda som är Greiders drömsamhälle.

(Och nej. Mitt drömsamhälle är inte ett klansamhälle där var och en endast är utelämnad till sig själv och sin egen familj. Jag är i stället övertygad om att människan både kan, och bör, organisera sig i större samhällen än så. Men, jag tror också att de allra flesta människor är fullt kapabla att ta ansvar för sig själva och sina nära och kära, utan att pengarna går via omfattande offentliga transfereringssystem först).

Är kyrkan kristen?

Nej, Maja Hagerman, det finns inga "starka krafter [som] vill att Svenska kyrkan ska vara en bastion för etnisk svenskhet, ett motståndsfäste mot samhällets ”islamisering”.

Det torde vara en mycket liten grupp som tar just den utgångspunkten i så fall. För om den finns så har jag aldrig hört talas om den.

Däremot finns det en betydligt större grupp som anser att kyrkan, och kyrkorummet, ska vara en plats för kristen gudstjänst och tillbedjan.

Det är inte samma sak som att vara en "bastion för svenskhet". Det är att vara en bastion för kristendom. Vilket faktiskt är kyrkans uppgift.

lördag 17 december 2011

Julstämning

Jag kallar dem Christmas Floaties. De består av vaniljglass och julmust. Och de är väldigt goda.

fredag 16 december 2011

Odells fall

Om ryktena kring de besked som Kristdemokraternas valberedning förväntas meddela i eftermiddag stämmer så kommer Mats Odells kandidatur till partiordförandeposten ha visat sig minst sagt ödesdigert. Sällan har Sverige sett en så tydlig avpollettering av en tidigare partitopp.

Från minister, till gruppledare i Riksdagen, till att bli av med andre vice ordförandeskapet i partistyrelsen, till... ja, till vad då? Kanske till ingenting?

Klart är i alla fall att beskedet kommer väcka ont blod i delar av partiet. Och även om Christian Gergils tror att det bara är de moralkonservativa krafterna inom partiet som kommer att bli besvikna så vet jag att det är betydligt fler än så.

KDU har investerat en hel del i Odell. Så även stora delar av den mer marknadsliberala falangen (FFFF) samt enskilda personer inom partiet.

Så även om jag tror att KD gör rätt som behåller Hägglund som partiordförande så tror jag även att hanteringen i efterhand kommer visa sig ha sått mer splittring inom partiet än nödvändigt.

Kanske kommer det här bli KD:s version av Slaget i Lycksele. En uppslitande personstrid som sedan ligger kvar inom partiet som underliggande konflikt mellan olika falanger. Något som troligtvis inte gagnar någon.

Hägglund måste verkligen visa att han kan fylla upp orden (om verklighetens folk, politikens grindvakter etc) med handling framöver. Annars kommer han få det tufft. Särskilt internt.

KD ligger och balanserar på riksdagsspärren i varje mätning. Trots att man borde ha potential att ligga kring åtminstone 6-8 procent. Det sista partiet behöver nu är interna strider som sliter upp partiet inifrån.

Förhoppningsvis kan Hägglund, med nyvunnet stöd från kongressen i vår, samla partiet till en enhetlig linje. Annars riskerar Alliansen att stå utan KD efter valet 2014. Och det vill i alla fall inte jag.

Nyheter: FB, Exp, SvD, SVT, AB, D, AB, DN, DN, DN, Exp, Exp.

Uppdatering: MH, AB, AB, D, DN.

Bloggar: Tokmoderaten, Ljunggren.

torsdag 15 december 2011

Newt så länge det varar

Det börjar hårdna i kampen om vem som ska bli det republikanska partiets presidentkandidat nästa år. Den tidigare favoriten Mitt Romney har just blivit omsprungen av Newt Gingrich i mätningarna och i kväll är det dags för ytterligare en debatt.

Allvaret får dock sägas börja på riktigt i januari när provvalet i Iowa drar i gång. Gingrich har tydligen ingen egen större organisation på plats så lyckas han bra i Iowa så kan det visa vägen mot andra provvalsframgångar.

Men Gingrich historiska framgångar till trots framstår han allt som oftast som en amerikansk version av Håkan Juholt. Det vill säga, han pratar gärna innan han tänker efter. Gingrich har dock en helt annan rutin än Juholt, men han ställer ändå till det för sig med Jämna mellanrum.

Jag tror således fortfarande att det kommer bli Mitt Romney som tar hem kampen. Han är lite slätstruken men samtidigt en person som kan gå hem hos bredare folklager.

Så Gingrich ska nog passa på att njuta av uppmärksamheten så länge det varar. Och jag skulle nog passa på att läsa ut hans bok (som legat bredvid sängen sedan jag köpte den i våras).

Reason Mag.

onsdag 14 december 2011

Grattis Fredrik Kärrholm!

I dag kan vi gratulera min kollega i bloggvärlden Fredrik Kärrholm som just blivit utsedd till årets mottagare av Sture Eskilssons stipendium.

Utöver det som står i Timbros pressmeddelande kan även tilläggas att Fredrik står bakom portalen Liberalkonservativt.

Grattis!

Nation, invandring och konservatism

Emellanåt i kommentarsfältet så dyker det upp individer som hävdar att Sverige inte kan ta emot fler invandrare, att muslimer inte hör hemma i västvärlden, att västvärldens- och arabvärldens kulturer är inkompatibla med varandra och så vidare (i all oändlighet).

Vissa hävdar dessutom att det skulle vara konservativt att tycka ovanstående, alternativt att det inte är konservativt att argumentera för till exempel invandring.

Men har konservatismen någon invandringspolitik? Nej, skulle jag säga. Konservatism som idé handlar om att via förnuft och beprövad kunskap bygga ett så gott samhälle som möjligt.

Inte nödvändigtvis genom lag utan snarare genom de spontana ordningar och naturliga egenskaper som uppstår över tid. För detta behövs inte några nationer eller etniciteter. Historiskt sätt uppstår dessa när människor bor på samma plats under en längre tid.

Denna plats kommer dock förändras över tid. Människor kommer och går, flyttar in och flyttar ut. Så har det sett ut överallt. Folkgrupper är inte statiska. Inte heller nationer.

Historiskt sätt har dessutom invandring varit en mycket lyckosam idé. Eller omflyttning kanske man ska säga. Människor med idéer om ett bättre liv någon annanstans tar med sig kunskap och influenser dit de flyttar. Något som i förlängningen påverkar den nya platsen på ett positivt sätt.

I Sverige är det få individer som inte har invandrare bland sina förfadrar. Tyskar, valloner, ryssar och balter. Av naturliga (och geografiska skäl) har invandrarna inte flyttat så långt. I dagens globala samhälle går det dock snabbare att flyga från Kina till Sverige än vad en tur mellan Göteborg och Stockholm tog för 200 år sedan.

Att omflyttningsmönstren ser annorlunda ut i dag är därför naturligt.

Men Sverige då undrar ni? Kräver inte Sverige att det bor svenskar i Sverige? Jo, rimligtvis. Men vad som är svenskar förändras över tid. Som jag skrev ovan så har även Sverige haft sin beskärda del av människor som kommit och gått, flyttat in och flyttat ut.

Sverige fortsätter dock att vara Sverige. Vårt kulturarv fortsätter att reproduceras dag efter dag, år efter år.

För ja, jag hävdar att det finns ett svenskt kulturarv. Att hävda något annat vore fånigt. Traditioner, arv och kultur gör oss till dem vi är. Dessa behöver dock inte delas av alla för att Sverige ska fortsätta vara Sverige. Det som behövs är en, eller flera, minsta gemensamma nämnare.

Det bästa exemplet på vad jag menar är landet USA. Amerika är en ung nation. Trots det finns det en tydlig idé om vad USA står för och representerar. Detta vet och omfamnar de allra flesta som flyttar dit.

Trots det kryllar det av till exempel chinatowns etc runt omkring i USA. Är de människor som bor i dessa stadsdelar eller områden mindre amerikanska? Få skulle hävda det.

På samma är det omöjligt att kräva av alla i Sverige att vi ska dela allt. För tusan; de i min bekantskapskrets som tar störst avstånd från svenska traditioner är infödda svenskar.

Samtidigt ser jag invandrare som inget hellre vill än att lära sig hur vi gör i Sverige. För de flesta tar seden dit de kommer. Och de som inte gör det. Ja, de ställer inte till någon skada så länge de arbetar och följer landets lagar.

Och troligtvis är det arbete som har gjort USA så framgångsrikt (både som nation och som invandrarland). Eftersom de offentliga transfereringssystemen inte är lika elaborerade i USA som i Sverige så krävs det, även av nyanlända, att man försörjer sig själv. Och inget är så integrerande som att arbeta.

Det är att stå bredvid och vid sidan av som är boven i dramat. Med en invandringspolitik fokuserad på arbete i stället för omhändertagande så kan Sverige ta emot i princip hur många invandrare som helst (det finns trots allt gott om plats).

Och även då kommer Sverige att fortsätta vara Sverige. Och jag kommer fortsätta att framhäva vårt sätt att leva, för alla som är intresserade av att lyssna.

tisdag 13 december 2011

Förändringens LO

51 procent av LO:s medlemmar röstade på Socialdemokraterna i valet 2010 (skriver DN i dag men jag hittar inte artikeln på nätet). En troligtvis historiskt låg siffra för det förbund som en gång i tiden grundade det Socialdemokratiska Arbetarepartiet.

Trenden har dock varit tydlig under ett antal val. Allt färre ser sitt fackmedlemskap som ett partipolitiskt ställningstagande. Ett faktum som akademikerförbunden insett och anpassat sig till. Och kanske kan det vara en förändring på väg även inom LO.

LO ska snart välja ny ordförande efter Wanja Lundby-Wedin. De båda toppkandidaterna som vill ta över signalerar nu att ett självständigare LO kan vara nödvändigt för att tillvarata medlemmarnas intressen.

Banden till SAP kommer så klart inte klippas helt. Men ju längre tid Socialdemokraterna befinner sig i opposition på riksplanet, desto mindre intressant blir de som koalitionspartner för LO. Det är den krassa verklighet som LO-ledningens måste anpassa sig till.

Tiden är förbi då det enda LO-kollektivet ville ha var centrala förhandlingar för medlemmarnas löner. Dagens LO-arbetare vill ha inflytande i sin vardag, makt över sin tid och förhandla om lönen på egen hand. Detta måste LO-ledningen anpassa sig till. Annars kommer man bli helt ointressant för gemene man.

Ett LO som inte bryr sig om gemene man kan visserligen leda till att de som blir kvar som medlemmar är den hårda kärnan av ideologiskt rätttrogna. Och då är ju inte banden till Socialdemokraterna något problem.

Men så länge hälften av LO-medlemmarna röstar på någonting annat är Sossarna så kan partianknytningen bli en black om foten för förbundet. Och det tror inte jag att de har råd att riskera.

Uppdatering: Via Eric i kommentatorsfältet fick jag en länk till Handels hemsida där de skriver att de önskar vara mer självständiga. Lovvärt!

SvD.

måndag 12 december 2011

Viktiga nationalekonomiska lärdomar

Det vore synd att säga att jag följt med i nyhetsrapporteringen kring Nobelpriset i år. Än mindre fokuserat på vad de olika pristagarna faktiskt fått pris för.

Trots det satt jag framför tv:n i lördags. Där kunde jag konstatera att Thomas Sargent verkligen inte är någon talare. De sju nationalekonomiska lärdomar som han levererade talar dock för sig själv. Därför återger jag dem här (hämtade från Ekonomistas).

1. Many things that are desirable are not feasible.

2. There are tradeoffs between equality and efficiency.

3. Other people have more information about their abilities, their efforts, and their preferences than you do.

4. Everyone responds to incentives, including people you want to help. That is why social safety nets don’t always work as intended.

5. When a government spends, its citizens eventually pay, either today or tomorrow, either through explicit taxes or implicit ones like in ation and defaults on debts.

6. Most people want other people to pay for public goods and government transfers (especially transfers to themselves).

7. It is feasible for one generation to shift costs to subsequent ones. National government debts and the U.S. social security system do that (but not the social security system of Singapore).

Jag hoppas att många politiska ledare läser ovanstående sju punkter. Än fler borde ha läst dem redan för ett antal år sedan.

Debatt: SvD, GP.

Bloggar: Segerfeldt, Lundbäck.

fredag 9 december 2011

Alla jobb behövs

Frågan om hur man skapar en arbetsmarknad för personer utan särskilda yrkeskvalifikationer är en hård nöt att knäcka. Dagens arbetsmarknad ställer allt högre krav på utbildning och erfarenhet, vilket gör det svårt för personer som inte kan uppvisa detta.

Särskilt svårt är det för personer som kommer till Sverige utan att kunna språket, och kanske är helt utan utbildning.

Ett liknande problem finns inom gruppen personer med funktionshinder. En allt mer strömlinjeformad arbetsmarknad gör det svårt för dem som inte är högpresterande att passa in.

Historiskt sätt så har Socialdemokraternas linje kring frågan varit att å ena sidan tala varmt om utsatta grupper, och å andra sidan, tillsammans med facket, undanröja alla möjligheter till arbete för grupperna i fråga.

Solidarisk lönepolitik, kombinerat med höga skatter och ett förakt för tjänstesektorn, har gjort det allt svårare att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Som tur är så har vi en regering som försöker göra någonting åt det. Fredrik Reinfeldt säger i dagens DN:

Jag för en strid med Socialdemokraterna om att alla jobb behövs. Jag försöker hålla liv i och förstärka en servicebaserad ekonomi som ger jobb även till dem med dålig utbildningsbakgrund. Därför har vi rut och rot och sänkt restaurangmoms. Men Håkan Juholt vill bekämpa allt. Han fnyser, angriper, tar ner. Min stillsamma fråga till honom är: Var finns den arbetsmarknad som fungerar för dem från Afghanistan och Somalia och alla obehöriga till gymnasiet? Alternativet är stora förtidspensioneringar. Det som Göran Persson höll på med.

Kanske, kanske kan vi på sikt skapa en arbetsmarknad där alla får plats. Det är i alla fall målsättningen.

Nyheter: DN, GP.

torsdag 8 december 2011

Kungen, media och billiga politiska poäng

Dagens DN-debatt är något så ovanligt som ett försvarstal från kungavännen Anders Lettström. Lettström kommenterar de senaste nyheterna kring hans kontakter med den undre världen.

Jag kan dock inte uttala mig om sanningshalten i hans redogörelse eftersom jag inte har någon insyn i frågan.

Något som slog mig med artikeln var dock beskrivningen av hur svensk media fungerar och arbetar. Eller hur skvallerpressen arbetar kanske man ska säga.

Inte nog med att personer inom polisen extraknäcker som informanter åt kvällspressen, journalister verkar inte dra sig för att använda sig av kriminella för information, eller som direktkällor angående människors förehavanden och vandel.

Är det verkligen gott journalistiskt arbete att okritiskt använda sig av dessa personers "information"?

Nu är jag inte jätteorolig över att Sverige ska bli som Storbritannien i fråga om hur skvallerpressen fungerar eller arbetar, men det är uppenbart att kvällspressen har tagit intryck av hur man jobbar på de brittiska öarna.

Nej, då är jag mer orolig över att kvälls- och skvallerpressens uppgifter tas som intäkter för att vinna billiga politiska poäng i Sveriges riksdag.

Nyheter: AB, SvD.

Bloggar: Norlén, Norlén, Olsson.

tisdag 6 december 2011

Vetenskap Schmetenskap

I en artikel på SVT-debatt här om dagen refererade Fredrik Segerfeldt till det genusvetenskapliga forskningsfältet som "forskar-Jeopardy". En passade benämning på en akademisk inriktning som tycker sig ha svaren, utan att egentligen veta vad frågan är.

Segerfeldt hänvisar till en forskare som menar att genusvetenskapens uppgift är att samla in bevis för den könsmaktsordning som man tycker sig se:

genusvetenskapen som akademisk disciplin sysslar med att samla bevis och fakta för att vi lever i en könsdiskriminerande värld.

På samma sätt citerar Johan Ingerö (i dagens SvD) en text från Malmö Högskola:

Med genusvetenskap får du ett nytt sätt att se på världen. Du får redskap att hantera och förstå hur genus som maktordning samverkar med andra maktordningar som klass, ras, sexualitet. Du får också kunskap om feministiska perspektiv och deras betydelse i Sverige och internationellt.

Att genusvetenskap därmed inte är en vetenskap torde vara uppenbart för de flesta. Att ännu fler inte är intresserade av de svar som "vetenskapen" i fråga levererar torde vara än mer uppenbart.

Tänk om det svenska vetenskapsrådet var lika modigt som dess norska motsvarighet. Kanske dags att visa Hjernevask på SVT?

Bloggar: Billing.

måndag 5 december 2011

Mer protestantisk etik

Dagens David Brooks-kolumn i DN (som som vanligt inte finns på nätet) fick mig att tänka på Max Weber och den protestantiska etiken.

Brooks skriver om ett Tyskland som drivits fram av en ekonomisk föreställning om att gott bemötande och hårt arbete förtjänar belöning (och levt väl på det) samt om ett sydeuropa som levt över sina tillgångar (och som nu förväntar sig att mer ordningsamma länder som Tyskland ska köpa ut dem från deras problem).

Jag vet inte om det har gjorts men det vore onekligen spännande med en modern studie i linje med Webers tankar om protestantisk vs. katolsk etik. Går det fortfarande att se de mönster som han tyckte sig se? Nu är visserligen Grekland ortodoxt men jag undrar om inte Weber satte dem i samma kategori som katolikerna?

Vid en första anblick på Europa tycker i alla fall jag mig se samma mönster. Historiskt protestantiska länder (Tyskland, de nordiska länderna etc.) har klarat sig bättre i krisen än katolska och ortodoxa (Italien, Grekland etc.).

Undantaget just nu, inte i Europa men i världen, är USA. USA har historiskt sätt präglats hårt av en protestantisk/Calvinistisk syn på pengar och ekonomi. Hårt arbete ska löna sig, förmögenhet är ett tecken på framgång etc.

Brooks tar dock upp frågan om bristande tillit som en faktor till varför alla länder i västvärlden kämpar hårt med sin ekonomi just nu. Det verkar nämligen som att inte ens djupt rotad protestantisk etik kan stå emot när tilliten mellan individer, och mellan befolkning och stat, fallerar.

Moralsystem, både inom ekonomi och andra områden, måste ständigt förnyas och upprätthållas, annars förlorar de sitt syfte. Och då går det som det går.

Saker och ting blir visserligen inte bättre av att politiker sätter marknaden ur spel. I USA handlade det om bolån utan kreditvärdighet, och i Europa har det handlat om "riskfri" upplåning av stater.

Människan är en bräcklig varelse. Vi lockas gärna av sådant som vi inte har. Och ännu mer av sådant som andra har. Utan värderingar och moralsystem som förhindrar girighet blir det svårt att motstå allt vi lockas av när "marknaden" riggas av politiker som tror att de reglerar den. Politiker som dessutom bygger upp system för att rädda dem som missköter sig.

Så lite mer Luther på axeln skulle alltså inte skada. Lyckas man dessutom kombinera det med mänsklig tillit och ett moralsystem byggt av ansvarstagande, omsorg och måttfullhet så kan man komma långt.

söndag 4 december 2011

You(holt) have been found wanting

Alla partiledare granskas; de vägs på våg och visar sig ibland väga för lätt. - Tommy Möller på DN-debatt

Ett mycket passade ordval av min gamla lärare från statsvetenskap A. För ibland undrar jag om inte Socialdemokraternas partifunktionärer och förtroendevalda tänker att Håkan Juholt påminner en del om William i nedanstående scen ur filmen A knight's tale.

Det kan hur som helst inte vara lätt att varje dag undra vilka grodor som ska hoppa ur munnen på partiledaren. Eller stå vid sidan av och se honom ta (medial) smäll efter (medial) smäll.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JAjV47wKjh8[/youtube]

"You have been weighed, you have been measured and you have been found wanting."

Nyheter: AB.

Bloggar: Persson, Böhlmark, Antonsson.

lördag 3 december 2011

Dagens fynd

Nu fattas bara ett passande skrivbord att ställa detta set av Gropptorps-marmor på.fredag 2 december 2011

Vi behöver en Tyckfrihetsförordning också

Just i dag är det tydligen 245 år sedan som den svenska Tryckfrihetsförordningen instiftades. Den har uppdaterats några gånger sedan dess men verkar i sin nuvarande form av bestått i 62 år (av namnet att döma i alla fall).

Huruvida den är utsatt för påtryckningar från politiskt håll låter jag vara osagt. Man kan dock konstatera att Tryckfrihetsförordningen redan i dagsläget är kringskuren, till exempel av lagen om hets mot folkgrupp. Tryckfriheten är således inte absolut, vilken den så klart borde vara.

I stället för lagen om hets mot folkgrupp finns till exempel en lagstiftning om olaga hot som på ett tillfredsställande sätt borde räcka för att stävja eventuella hot eller kränkningar mot enskilda individer (den typ av kollektivisering som lagen om hets mot folkgrupp utgör är i stället kontraproduktiv eftersom den klumpar ihop människor och gör dem till offer utifrån en förment grupptillhörighet).

Men vad innebär då Tryckfrihetsförordningen? Flera av mina vänner som arbetat som debattredaktörer har vittnat om en uppsjö av förorättade människor, som när de inte fått sina insändare eller debattartiklar publicerade i lokaltidningen, åberopat tryckfriheten. Och i samma andetag anklagat tidningen i fråga för censur.

Men tryckfriheten innebär ju inte att du har rätt att få dina åsikter tryckta i vilken tidningen som helst. Den innebär att du har rätt att starta en egen tidning och sprida vilka åsikter som helst (nästan i alla fall).

För som jag skrev ovan så är tryckfriheten redan i dagsläget kringskuren. Kanske borde vi därför införa en Tyckfrihetsförordning som komplement till Tryckfrihetsförordningen? En förordning som faktiskt stadgar att människor ha rätt att ha precis vilka åsikter som helst, hur knasiga de än må vara i andras ögon.

Eftersom det är förbjudet att hota andra individer, eller på annat sätt kränka dem, skulle det vara (relativt) enkelt att avgöra vad som är brottsligt eller ej.

Vem väcker den motionen i Riksdagen?

Nyheter: MV, B.

torsdag 1 december 2011

Bidrag, stöd och lotter

Sedan partistödet infördes i Sverige har våra svenska partier blivit nästan helt beroende av de stöd som betalas ut via stat, kommuner och landsting. Medlemsavgifter täcker endast en bråkdel av de kostnader som ett riksdagsparti har.

Partistödet anses allmänt skapa oberoende partier som därmed inte är hänvisade till en godtycklig marknad av oberäkneliga medlemmar eller till utomstående finansiärer.

Som i alla andra fall går det dock att ifrågasätta det sunda i att vara helt beroende av det offentliga. Det är inte nyttigt på individnivå och torde inte heller vara det på organisationsnivå.

Det här vet våra svenska partier om och man har lite olika tillvägagångssätt för att inte vara helt utelämnade till det offentligas goda vilja. Centern hade sina tidningar (som numera har förvandlats till en stor förmögenhet), Socialdemokraterna sitt lotteri och Moderaterna sina insamlingar.

De pengar som partierna har fått in på ovanstående verksamheter har redovisats i respektive partis årsredovisningar. Vänsterpartierna har dock haft synpunkter på att Moderaterna inte har redovisat vilka enskilda individer som skänkt pengar till partiet.

Nu verkar det emellertid som att partiledningen öppnat upp för en översyn av den ståndpunkten. Något som jag kan tycka är olyckligt.

Ingen kräver att partierna ska redovisa vilka enskilda individer som är medlemmar i respektive parti. Då borde man följaktligen inte heller behöva redovisa vilka enskilda individer som skänker pengar. Det handlar om föreningsfrihet.

För jag har inga problem med att Sossarna har sitt lotteri (även om det känns som en lite lustig kvarleva från en tid då Bellman krängde statliga lotter). Jag har heller inga problem med att Centern förvaltade sina tidningskoncerner på ett för dem positivt sätt. Så länge eventuella intäkter redovisas på ett eller annat sätt borde det vara en icke-fråga.

Då torde diskrepansen inom LO-förbunden i fråga om bidrag till Socialdemokraterna vara ett större (internt) problem. Skiljelinjen i den frågan torde stå mellan å ena sidan passiva medlemmar som är medlemmar i facket för att de vill ha en försäkringar snarare än "arbetarkamp" och å andra sidan förtroendevalda fackliga aktivister som lever för facklig-politisk samverkan.

Det här är, precis som systemets försvarare brukar hävda, en intern fråga. Jag har dock svårt att se hur LO ska kunna fortsätta legitimera förfarandet när en allt större andel av medlemmarna röstar borgerligt.

Fast det är klart. De som röstar borgerligt blir aldrig ombudsmän eller förtroendevalda. Vilket så klart är praktiskt. Då kan man nämligen hänvisa till diverse LO-kongressbeslut (som fattats av människor som ofta har uppdrag för Socialdemokraterna samtidigt som de är LO-aktiva) även i fortsättningen.

Nyheter: DNDN, Exp, GP, SvD, SvD.

Bloggar: Persson, Lundbäck, Santesson.